Etiket arşivi: tevbe etmek

TEVBE VE İSTİĞFAR

Tevbe lügatte dönmek demektir. Yani kulun günahlarından pişmanlık duyup Allah’a dönmesi, O’na yönelmesidir. Kul Cenabı Hakka yönelince, TEVVAB olan Rabbimizin  o kuluna yönelmesi kat kat fazla olacak, Cenab-ı Hakk o kuluna hak ettiği cezayı vermekten vazgeçecek, Rahmet ve mağfireti onu kuşatacaktır. Tevbe ile beraber, hatta bazen ondan önce zikredilen diğer ibadetse İstiğfar’dır.

İstiğfar, Yüce Allah’tan mağfiret yani affedilmeyi, bağışlanmayı dilemektir.

Bağışlanmak da derece derecedir. İslam büyüklerinin beyanına göre; “Af, günahların örtülmesi, mağfiret ise günahların kökünden kazınmasıdır. “ Mağfiretin bir ileri derecesi ise günahların sevaba çevrilivermesidir.

Furkan Suresinde şöyle müjdelenir; Ancak tövbe eden ve imân edip sâlih  amelde bulunan müstesna. Artık Allah onların günahlarını sevaplara çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. İşte kim tevbe edip Salih amel işlerse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş, Allahın Rızasını kazanmış olarak Allah’a döner”(Furkan s.70,71)

Rabbimiz, günahlarından vazgeçip kendine yönelen, af ve mağfiret dileyen ve iman ve salih amel üzere devam edenleri bunun gibi sayısız ihsanlarla müjdelemiştir.Yeter ki kul o sağlam iradeyi göstersin, nefsin ve şeytanın pençesinden kurtulup Mevla’sına yönelebilsin.

Tevbe ve istiğfarla ilgili emir sadece biz günaha dalmış kullar için değildir.

 Cenabı Hak,her türlü günahlardan koruduğu Peygamberlere bile istiğfarı emretmiş, geçmiş peygamberlerin istiğfarlarını bizlere örnek olarak göstermiştir.

Resulullah (sas) efendimiz de hadisi şeriflerinde;“İstiğfar edin, Ben muhakkak her gece ve gündüzde 70 defa istiğfar ediyorum.” Buyurmuşlardır.

 

Tevbe ederken dikkat etmemiz gereken bazı mühim hususları büyük İslam alimi İmamı Rabbani Hz. şöyle  özetlemiştir:

 “Eğer isyan ve günahlar Allah’ın hakkıyla alakalı olup kul hakkı ile ilgili değilse  bunların tevbesi şiddetli pişmanlık, içten gelerek Allaha istiğfar etmektir. Farzlardan bir farz terk edildi ise tevbe için önce onun kazası gerekir.

Bir namaz geçti ise hem kaza edilir. Sonra da zamanında kılınmadığı için ayrıca istiğfar edilir. Zekat gibi hem kul hakkı hem de Allahın hakkı olan borçlarımız varsa, eksik bırakmadan verilir.

Eğer günahlar, kullara zulüm, haksızlık gibi ise evvela bu haksızlık ve zulüm terk edilir, hak sahibine iade edilir, onunla helalleşilir ve ona dua edilir. Eğer hak sahibi ölmüş ise mirasçılarına teslim edilir.

O da bulunamazsa onun adına sadaka olarak verilir.”(Mektubat-ı şerif,c.2.s 108)

Hepimiz, ebedi saadetimiz için bu şartları dikkatle tatbik etmeliyiz.

 Çünkü başta kul hakları olmak üzere bütün günahlar, Rabbimizin bize olan ihsanının kesilmesine veya azalmasına sebep olur. İstiğfar ve tevbe ile Mevla’mızın rızası tahakkuk edip, maddi ve manevi ihsanlar artar.

Ayeti kerime’de buyrulduğuna göre, Hud (as) kavmine şöyle nasihatte bulunmuştu:

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret isteyin,  sonra O’na tevbe edin ki, üzerinize gökten bol bol (maddi ve manevi) bereket indirsin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Gelin, günahkâr olarak dönüp gitmeyin.”(Hud suresi,52)

  (Nuh (AS) ise kavmine şöyle nasihat etmişti:

”İstiğfar edin Rabbinize ki o çok bağışlayıcıdır. İstiğfar edin ki size semadan bol ve bereketli yağmurlar indirsin ve sizin mal mülk ve evlatlarınızı çoğaltıp yardım etsin.Sizlere bağlar, bahçeler ihsan etsin. Sizler için ırmakları akıtsın.“ (Nuh suresi,10,-12))

Görülüyor ki tevbe ve istiğfar hem manevi hem de maddi  sıkıntılarımızın giderilmesi için büyük bir ilaçtır.

Kuran-ı Kerimin 68 yerinde Tevbe, 26 yerinde  istiğfar, 7 yerde de ikisinin beraber zikredilmesi, tevbe ve istiğfardan, Cenabı Hakkın ne kadar razı olduğunu anlamamız bakımından mühimdir.

Reklam

Şeytanın Hilesi

Âbidin biri, zaviyesinde uzun bir zaman Allâhü Teâlâ hazret­lerine ibâdet etti. Meliklerinin bir kız çocuğu doğdu. Kral, kızına erkeklerin dokunmasından ve temas etmesinden korktuğu için, kızını (saray ve şehirden) çıkarıp, o Âbidin tekkesine götürüp ora­ya yerleştirdi. Kızıma yerini kimse bilmesin ve kimse gelip onu istemesin diye. Zamanla kız büyüdü.

Şeytan bir şeyh suretinde zahidin yanına geldi. Hile ve tuzaklarla Âbidi aldattı. Âbid, o kızla temas kurdu ve kızı hamile bıraktı. Kızın hamileliği ortaya çıkınca; şeytan ona geldi. Ve kendi­sine;

“Sen bizim en zâhidimizsinî Eğer bu kız doğurursa, senin onunla zina ettiğin ortaya çıkar. Ve böylece sen rezil ve rüsvây olursun. İyisi mi sen onu doğumdan önce öldür!. Sonra da gider de kızın babasına kızının öldüğünü bildirirsin. Kızın babası seni tasdik eder. (Sonra da tevbe edersin). Böylece sen hem azab’tan ve hem de ayıplanmaktan kurtulmuş olursun!” dedi.

Zâhid, o kızı öldürdü.

Şeytan, âlimler kılığına girerek, kızın babasına geldi. Ona du­rumu haber verdi. Zahidin kızını hamile bıraktığını ve sonra da öldürdüğünü anlattı. Ve ona;

“Eğer sen, benim sana haber verdiğim işin hakikatini öğ­renmek istiyorsan; kızının mezarını kaz ve karnını aç, kızının ha­mile olduğunu görürsün! Eğer kızının karnında çocuk çıkarsa, bu benim sözümün doğruluğuna tasdiktir; yok eder kızının mezarın­da bir şey çıkmazsa, o anda beni öldürürsün!” dedi.

Kral öyle yaptı. Şeytanın dediği gibi çıktı.

Kral, zahidi tuttu.

Onu devenin arkasına bağladı. Bütün şehri dolaştırdı. Ve orada idam etti.

Zâhid idam halinde iken şeytan ona geldi.

Şeytan Âbide;

“Sen benim emrimle kıza zina ettin! Benim emrimle kızı öl­dürdün! Bana iman et; seni melikin azabından ve idam edilmek­ten kurtarayım!” dedi.

Ona şekavet ulaştı. Şeytana iman etti. Şeytan ondan kaçtı. Gidip uzakta durdu. Âbid;

“Sana iman ettim; haydi beni kurtar!” dedi.

Şeytan;

“Ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!” dedi.

Akıllı kişiye gereken şey, şeytanın hile ve tuzaklarından sa­kınmaktır!

Oduncu ve Şeytan…